topmenu topmenu topmenu topmenu
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Informacje o ATON-HT
A. A. A.

Spółka Akcyjna ATON-HT działa na rynku od sierpnia 2005r. Firma funkcjonuje w obszarze innowacyjnych technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów. Opracowywane i wdrażane technologie oparte są o autorską metodę MTT (Microwave Thermal Treatment), której Spółka jest właścicielem i która została zastrzeżona w kraju i zagranicą (zgłoszenie nr P-377957). W oparciu o technologię MTT została skonstruowana instalacja badawcza, do przeprowadzenia badań nad unieszkodliwianiem azbestu. Proponowane rozwiązanie umożliwia budowę reaktorów, w których unieszkodliwiać można w bardzo wysokich temperaturach szeroką gamę niebezpiecznych odpadów, przy czym praca tych urządzeń nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i co równie ważne - koszt eksploatacji jest mniejszy od kosztów eksploatacji znanych urządzeń i instalacji.

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych można stwierdzić, że metoda mikrofalowa może wypełnić powstałą lukę technologiczną. Istotną zaletą metody mikrofalowej jest możliwość unieszkodliwiania odpadów azbestowych zanieczyszczonych substancjami toksycznymi (zużyte oleje transformatorowe zawierające PCB, farby, lakiery, niektóre substancje uszczelniające itp.), których składowanie dopuszczone dla typowych odpadów azbestowych nie jest dozwolone.

 

OPINIE

 

Skuteczność metody MTT w zakresie unieszkodliwiania azbestu poddana została ocenie przez dwa niezależne ośrodki posiadające uprawnienia (ośrodki referencyjne) w zakresie identyfikacji i określenia rodzaju azbestu.

 

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera – Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia w sprawozdaniu ZSA/102/2005 z dnia 20.12.2005r. dotyczącego „Oceny skuteczności technologii MTT (Microwave Thermal Treatment) w zakresie unieszkodliwiania azbestu” stwierdził, że w dostarczonej do badań próbce eternitu zawierającej azbest chryzotylowy (ok. 15%) oraz amozyt z grupy amfiboli (ok. 3%), po unieszkodliwianiu metodą MTT nie wykryto obecności żadnej odmiany azbestu.

 

Instytut Techniki Budowlanej – Zakład Ochrony Środowiska w sprawozdaniu nr NS-581/P/05 dotyczącego „Badania obecności azbestu w odpadach zawierających azbest, poddanych unieszkodliwianiu z zastosowaniem technologii Microwave Thermal Treatment (MTT)” stwierdził, że odpady rozdrobnione z topnikiem zawierające azbest chryzotylowy, unieszkodliwione metodą MTT nie zawierają azbestu.

 

Ponadto swoje pozytywne opinie na temat technologii MTT (Microware Thermal Treatment) w zastosowaniu do utylizacji materiałów zawierających azbest przekazały:

 

  • Instytut Chemii i Technologii Nafty i Węgla – Politechnika Wrocławska
  • Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów
  • Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska – Politechnika Wrocławska
  • Ośrodek Postępu Technicznego - Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: